روش نامتداخل گر HFCT

بررسی وضعیت سلامت عايق با روش تخلیه جزئی online این تست به بیشتر در ارتباط با اورهال الکتروموتورهای MV است. و جواب سئوال اینکه آیا این الکتروموتور نیاز به اورهال را دارد یا خیر، را به خوبی می دهد.

 

داده برداری

داده اولیه

استخراج ویژگی

عیوب قابل تشخیص